Reklamační řád

ÚVOD Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na veškeré spotřební zboží, jak nové, tak i použité, zakoupené v internetovém obchodě www.guns-trade.cz společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o., IČ: 48201464, se sídlem č.p. 473,373 67 Borek, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2513. Kupující převzetím zboží a obdržením záručního listu a prodejního dokladu od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady internetového obchodu  www.guns-trade.cz. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

stanovisko ČOI : "V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv).

V případě chybné expedice ze strany internetového obchodu www.guns-trade.cz

K reklamovanému zboží prosím přiložte nejlépe:

 kopii, či originál vydané faktury, která může nahrazovat záruční list

 záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitel má nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující (spotřebitel) musí doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Spotřebitel doručí prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

za dodání zboží upraveného podle přání kupujícího, stejně tak zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

za dodání video nahrávek, porušil-li kupující jejich originální obal

ZÁRUKA Záruční doba vzniká převzetím zboží zákazníkem. Na veškeré nové výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží (převzetí zásilky). Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruka se nevztahuje na:

vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva

vady způsobené běžným používáním

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

Jde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které zboží má v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při expedici poškozeno - znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši!

Při přebírání zásilky - balíku od přepravce - speditéra pečlivě překontrolujte neporušenost balíku (aby balík nebyl zdeformován, roztrhán a aby byl dle uvedené váhy). V případě, že balík je jakýmkoli způsobem porušen, ihned uplatněte u přepravce reklamaci! Veškeré naše zásilky jsou opatřeny balící páskou s firemním logem, překontrolujte prosím i její neporušenost! Tento postup se kupujícímu-spotřebiteli doporučuje.

Při otevírání zásilky - balíku dávejte pozor, abyste neopatrným otevřením nepoškodili zboží (nerozřízli jej atd.), na tento typ reklamace nebude brán zřetel!

Při reklamaci zboží nás kontaktujte na tel: Tel. sklad: +420 778 474 544,  nebo na email: cbservis@cbservis.com   O přijetí reklamace budete informováni elektronicky nebo telefonicky.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

Reklamované zboží doručte na adresu:

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

Borek 473 - střelnice

373 67 Borek

tel.:                 778 474 544

E-mail:           cbservis@cbservis.com