Košík
ZbraněStřelivoKomponenty nábojůOptikaPouzdra na zbraněDíly zbraníStřelecké potřebySvítilnyNože a nástrojePříslušenství a doplňky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Č.p. 473
373  67 Borek
IČ:  48201464
DIČ:  CZ48201464
Registrace Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2513.
 
Doručovací adresa internetového obchodu

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Borek 473 - střelnice
373  67 Borek
tel.:   778 474 544
E-mail: cbservis@cbservis.com

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet, Ochrana osobních dat
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Platební podmínky
5. Přeprava a dodaní zboží
6. Odstoupení od kupní smlouvy, Záruka, Reklamace
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
8. Zasílání obchodních sdělení
9. Závěrečná ustanovení
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Obchodní podmínky společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. platí pro nákup zboží v
internetovém obchodě www.guns-trade.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s
právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 90/2012 Sb., vše ve znění
novel.
 
1.2.     Je-li kupujícím spotřebitel, pak vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit
nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li
kupujícím spotřebitel, pak velkoobchodní dodávky jsou realizovány za jiných podmínek.
 
1.3.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně
prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není
přístupná třetím stranám.
Součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

2.1.    Na základě registrace může kupující (spotřebitel) přistupovat do svého uživatelského
rozhraní a provádět objednávání zboží.

2.2.    Veškeré údaje týkající se registrace a objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží
jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této
povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.    Provozovatel internetového obchodu www.guns-trade.cz se zavazuje, že Vaše osobní
údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně a že budou dle zákona použita pouze při
komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v
souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
2.5.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 
3. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1.    Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na
internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem)
a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu
informativním emailem na zadaný email v objednávce.
 
3.2.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu.

* Objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
* Kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující
   vložil
* Objednávka je odeslána kupujícímu potvrzovacím tlačítkem
* Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí objednávku elektronickou
   poštou

3.3.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.4.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně
obchodních podmínek).
 

4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji
včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny
včetně platné sazby DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém
rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.
 
4.2.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

* v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího
* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
* převodem do banky

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
 
4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
 
4.7.    Ke každé zásilce je přiložena faktura vydaná. Objednávky v ceně zboží do 500 Kč bez
DPH budou z důvodu nerentabilnosti odstraněny z databáze a nebudou akceptovány.
 
5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
5.1.     Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až sedmý  pracovní den po
obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních
dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.
V případě objednávek ze zahraničí může dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři
dny.  Do zahraničí objednávky na dobírku NEZASÍLÁME - pouze bankovní převod.
Provozovatel internetového obchodu www.guns-trade.cz si vyhrazuje právo na prodloužení
expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné
nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-
mailem, nebo telefonicky.

5.2.    Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla,
nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal,
ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho
objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od
výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném
termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o
zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a
zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě
zásilky.
Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky
druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání. Opětovné odeslání
nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud zákazník na naši výzvu
v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup
zákazníka možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže
platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala
všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu
zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky.
 
5.6.    Ceníky a poplatky dopravného jsou součástí nákupního košíku.
 
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ZÁRUKA, REKLAMACE
 
6.1.    Spotřebitel může do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání, pokud
možno v původním neporušeném obalu. Pokud zákazník vrátí zboží v uvedené lhůtě,
prodávající vrátí kupujícímu finanční náklady, včetně dopravného či balného, 14 dnů. Zboží
zakoupené v internetovém obchodě zasílá kupující zpět prodejci na vlastní náklady.
Pokud kupující poničí zboží a rozhodne se do 14 dnů zboží vrátit, pak cena tohoto zboží bude
ponížena o náhradu škody.
 
6.2.   Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli
při prodeji. Záruční doba na dodané zboží (nové) se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek
v záruční opravě. Na zboží (nové) se vztahuje záruka 24 měsíců.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy           

* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu
vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní
smlouvy

* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Záruka se nevztahuje na:

* vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva

* vady způsobené běžným používáním

* na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž
možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou
údržbou nebo nedodržením návodu k použití.
V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane
nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude
uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil.

6.4.    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové
prodejny www.guns-trade.cz a právním řádem platným v České republice
Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
V případě, že se nepodaří Váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání
žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci
ČOI ( ztv. ADR). Bližší informace naleznete na internetových stránkách adr.coi.cz.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na
provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v
rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho
určením.

7.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v
důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v
rozporu s jejich určením.
 
8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
8.1.    Na základě zákona o zpracování a ochraně osobních dat (zákonem 101/2000 Sb.)
kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

* jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

* zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z
kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu

* Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:

* požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

* požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo
zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 
9.1.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

* Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den
odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného)
uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je
kupující neodvolatelně vázán.

* Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli,
že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti
obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

9.2.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

9.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či
obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.